Search form

Matalikilo 35:11

11Alimwi Leza wakamwaambila kuti, Ndime Leza Singuzuzyoonse, Zyalisya, ukavule; mulinduwe mulazwa musyobo ankamu yamisyobo, amucikungu cako muyoozwa bami.