Search form

Matalikilo 35:14

14Nkabela Jakobo wakaimika malende, nkokuti malende aamabwe, nkukonya oko nkwaakaambaula awe, Nkabela wakatila cipaizyo cakunywa alingawo, alimwi wakatila insazi yamafuta.