Search form

Matalikilo 35:17

17Lino naakacili kusunda mukutumbuka kwakwe, sikumutumbusya wakamwambila kuti, Utayoowi, nkaambo sunu ulazyala mwana mulombe aumwi.