Search form

Matalikilo 35:2

2Mpawo Jakobo wakaambila luzubo lwakwe aboonse mbaakali abo kuti, Amusowe baleza beenzu bali akati kanu, alimwi amulisalazye akuvundununa zyakusama zyanu.