Search form

Matalikilo 35:3

3Atunyamuke, tuye ku-Beteli, nkayake cipaililo, cibe ca-Leza oyo iwakandivuwa mubuzuba bwamafwabi aangu, iwakandisindikila mukweenda kwangu koonse.