Search form

Matalikilo 35:8

8Lino Debora muleli wa-Rebeka wakafwa, nkabela wakazikwa kunsi lyamubanga oko ku-Beteli, aboobo oyo musamu wakaulikwa izina lya-Aloni-Bakuti.