Search form

Matalikilo 36

Misukulu ya-Esau

1-Lino njeeyi mizukulu ya-Esau, ngonguwe Edomu. 2-Esau wakakwata banakazi bamucisi ca-Kanana, Ada mwana musimbi wa-Eloni mu­ Hiti, a-Aholibama mwana musimbi wa-Ana mwana wa-Zibeoni mu-Hivi, 3-a-Basemati mwana musimbi wa-Ismayeli mucizi wa-Nebayoti. 4-Nkabela Ada wakazyalila Esau Elifazi, alakwe Basemati wakazyala Reueli, 5alakwe Aholibama wakazyala Jeusi a-Jalamu a-Kora, Mbaabo bana ba-Esau mbaakazyala munyika ya-Kanana.

6-Esau wakatola banakazi bakwe, bana bakwe balombe, bana bakwe basimbi, abasiŋanda bakwe boonse, aŋombe zyakwe amatanga aakwe, aŋombe zyakwe zyoonse nzyaakavubide munyika ya-Kanana, wakalongela kunyika imbi cakwaanzaana amwanike wakwe Jakebo. 7-Nkaambo imbono zyabo zyakavula, aboobo bakakacilwa kukala amwe. Nyika yabweenzu bwabo yakakacilwa kubalela nkaambo kaŋombe zyabo. 8-Aboobo Esau wakaakukala munyika yazilundu zya-Seiri, Esau ngonguwe Edomu.

9Njeeyi mizukulu ya-Esau wisi waba-Edomu bakuzilundu zya-Seiri. 10Ngaaya mazina aabana ba-Es au: Elifazi mwana wa-Ada muka-Esau, Reuli mwana wa-Basemati muka-Es au. 11Abana ba-Elifazi mbaaba: Temani, Omara, Zefo, a-Gatamu a-Kenazi. 12(Nkabela Timna kali simamambe wa-Elifazi mwana wa-Esau: ngonguwe wakazyalila Elifazi Amaleki.) Mbaabo bana ba-Ada muka-Esau. 13Abana ba-Reuli mbaaba: Nahati, a-Zera, Sama a-Miza. Mbembabo bana ba-Basemati muka-Esau. 14Alimwi mbaaba bana ba-Aholibama mwana musimbi wa-Ana mwana wa-Zibeoni, muka-Esau: wakazyalila Esau Jeusi a-Jalamu a-Kora.

15Lino mbaaba basilutwa babana ba-Esau, Bana ba-Elifazi mwana mutaanzi wa-Esau mbaaba: silutwe Temani, silutwe Omara, silutwe Zefo, asilutwe Kenazi, 16silutwe Kora, silutwe Gatamu, silutwe Amaleki. Mbaabo basilutwe ba-Elifazi munyika ya-Edomu; mbembabo bana ba-Ada. 17Abana ba-Reuli mwana wa-Esau mbaaba: silutwe Nahati, silutwe Zera, silutwe Sama, asilutwe Miza. Mbaabo basilutwe ba-Reuli munyika yaEdomu: mbembabo bana ba-Basemati muka-Esau. 18Alimwi mbaaba bana ba-Aholibama muka-Esau: silutwe jeusi, silutwe Jalamu, silutwe Kora; mbaabo basilutwe ba-Aholibama mwana musimbi wa-Ana muka-Esau. 19Mbaabo bana ba-Esau (ngonguwe Edomu), alimwi mbaabo basilutwe babo.

20-Mbaaba bana ba-Seiri mu-Hori, ibakakede munyika: Lotani a-Sobala, a-Zibeoni, a-Ana, 21a-Disoni, a-Ezeri, a-Disani. Mbaabo basilutwe babaHori bana ba-Seiri bamunyika ya-Edomu. 22Nkabela bana ba-Lotani mbaaba: Hori a-Hemamu, Amucizi wa-Lotani kali Timna. 23Abana ba-Sobala mbaaba: Alyani a-Mahanati a-Ebali a-Sefo a-Onamu. 24-Abana ba-Zibeoni mbaaba: Aya a-Ana. (Ngonguwe Ana iwakajana imbbila munkanda naakali kweembela iŋombe zya-Zibeoni wisi). 25Abana ba-Ana mbaaba: Disoni a-Aholibama mwana musimbi wa-Ana. 26Abana baDisoni mbaaba: Hemadani a-Esibani a-Itirani a-Kerani. 27Abana ba-Ezeri mbaaba: Bilani a-Zavani a-Akani. 28Abana ba-Disani mbaaba: Uzi a-Arani. 29Alimwi mbaaba basilutwe baba-Hori: silutwe Lotani, silutwe Sobala, silutwe Zibeoni, silutwe Ana, 30silutwe Disoni, silutwe Ezeri, silutwe Disani. Mbaabo basilutwe baba-Hori, basilutwe banzubo zyabo munyika ya-Seiri.

31-Lino ngaaya mazina aabami ibakeendelezya nyika ya-Edomu, bana ba-Israyeli nibatakaina kuba amwami. 32Bela mwana wa-Beori nguwakataanguna kweendelezya nyika ya-Edomu, nkabela izina lyamunzi wakwe kuuli Dinaba. 33Elyo Bela naakafwa, Jobabi mwana wa-Zera wakuBozira nguwakalya izina lyakwe. 34Alimwi Jobabi naakafwa, Husamu wakunyika yaba-Temani nguwakalya izina lyakwe. 35Lino Husamu naakafwa, Hadada mwana wa-Bedadi nguwakalya izina lyakwe. Ngonguwe wakazunda ba-Midyani munkanda ya-Moabu. Izina lyamunzi wakwe kuuli Aviti. 36Alimwi Hadada naakafwa, Samla waku-Masereka nguwakalya izina lyakwe. 37Nkabela Samla naakafwa, Saulo waku-Rehoboti kumbali lyamulonga nguwakalya izina lyakwe. 38Lino Saulo naakafwa, Baalahanani mwana wa-Akiboro nguwakalya izina lyakwe. 39-Alimwi Baalahanani mwana wa-Akiboro naakafwa, Hadadi nguwakalya izina lyakwe. Izina lyamunzi wakwe kuuli Pai, azina lyamwanakazi wakwe kali Mehetabele mwana wa-Matradi mwana wa-Mezahabu.

40-Alimwi mazina aabasilutwe ba-Esau, munzubo zyabo amumakalilo aabo mbaaba: silutwe Timna, silutwe Aliya, silutwe jeteti, 41silutwe Aholibama, silutwe Ela, silutwe Pinoni, 42silutwe Kenazi, silutwe Temani, silutwe Mibezari, 43silutwe Magadieli, silutwe Iramu. Mbaabo basilutwe ba-Edomu (ngonguwe Esau wisi ba-Edomu) mumakalilo aabo munyika njebakavubide.