Search form

Matalikilo 37:2

2Ngaaya makani aamazyalani aa-Jakobo, Josefa naakajisi myaka iili ikumi amusani aibili, wakali kweembela imbelele abakulana bakwe, Kali mulombe antoomwe abana ba-Biliha abana baZilipa banakazi bawisi, nkabela Josefa wakaletela wisi makani aabo mabi.