Search form

Matalikilo 37:20

20Atweende, tumujaye, tumuwaale muli limwi lyamalindi, lino tulaamba kuti, Cinyama cibi camujaya. Tulabona na ziloto zyakwe zilaba buti.