Search form

Matalikilo 37:22

22Rubeni wakabaambila kuti, Mutatili bulowa pe; amumutumpukisye omo mudindi elyo lyamubbuwa, pele mutamubikili maanza aanu, Wakaamba obo kuti amuvune kumaanza aabo akumupilusya kuliwisi.