Search form

Matalikilo 37:27

27Atweende, tumusambale kuba-Ismayeli, pele tutamutambiki maanza esu, nkaambo ngumwanike wesu, ninyama yesu, Nkabela beenzinyina bakamuswiilila.