Search form

Matalikilo 37:35

35Nkabela bana bakwe balombe abana bakwe basimbi boonse bakabuka kuti bamuumbulizye, pele wakakaka kuumbulizigwa. Wakati, Ncobeni njooselukila mukabanda mwaabede mwanaangu cakulila. Mbuboobo wisi mbwaakamulila.