Search form

Matalikilo 37:4

4Pele bakulana bakwe, nebakabona kuti wisi ulamuyandisya kwiinda beenzinyina, bakamusula, kabataamba caluumuno kulinguwe.