Search form

Matalikilo 37:9

9Mpoonya awo wakalota ciloto acimwi, walwiida bakulana bakwe, wati, Amuswiilile! Ndalota cilota acimwi. Ndalota kuti izuba amwezi anyenyeezi zili ikumi aimwi zyoonse zyandikotamina.