Search form

Matalikilo 38:14

14Amvwe obo, wakasamununa zyakusama zyabunabutema bwakwe, waliputilila intambala kubusyu bwakwe, walyeenyeenya, waakukala kumulyango waku-Enaimu munzila iiya ku-Timna, Nkaambo wakabona kuti Sela wakomena kale, nekubaboobo tana kumupegwa kuti amukwate.