Search form

Matalikilo 38:16

16Mpawo wakaleya munzila mwaakabede, wamwaambila kuti, Wence tuswanaane ayebo, Nkaambo takwakaziba kuti ngumukamwana wakwe. Wakati, Ulandipanzi kuti uswanaane ambebo?