Search form

Matalikilo 38:20

20Lino Juda wakatuma mwana wampongo kujanza lyamuzwalani wakwe mu-Adulamu, kuti aboozye citondezyo kuzwa kumaanza aamwanakazi, pele takwe naakamujana pe.