Search form

Matalikilo 38:26

26Mpawo Juda wakaziziba, wati, Uliluleme kwiinda ndime, nkaambo ndakabula kumupa Sela mwanaangu. Elyo takwe naakaindulula kumuziba.