Search form

Matalikilo 38:28

28Nkabela mukuzyala kwakwe umwi mwana wakazuluzya ijanza lyakwe, Lino sikutumbusya wakajata ijanza lyakwe, walyaanga akatambo kasalala pyu, wati, Ngooyu mutaanzi kuzyalwa.