Search form

Matalikilo 38:30

30Musule lyakwe mwakazyalwa mweenzinyina iwakajisi katambo kasalala ajanza lyakwe, nkabela wakaulikwa izina lya-Zera.