Search form

Matalikilo 39:22

22Nkabela mulangi wantolongo wakabika baange boonse buyo bamuntolongo mumaanza aa-Josefa, aboobo kufumbwa cintu cakacitwa oko, ngonguwe wakali kucicita.