Search form

Matalikilo 4:14

14Ncobeni buzuba obuno wanditanda kuzwa kunyika, aboobo njoosiswa kumeso aako, Njooba sikweendeenda asimutuntuli munyika, nkabela kufumbwa muntu uundijana uyoondijaya.