Search form

Matalikilo 4:15

15Mpawo Jehova wakamwaambila kuti, Mbubo, Kufumbwa muntu uujaya Kaini uyooindulwidwa kupegwa mulandu ziindi zili musanu azibili, Nkabela Jehova wakabikila Kaini citondezyo, kuti umwi aumwi uumujana atamujayi.