Search form

Matalikilo 4:17

17Elyo Kaini wakaswanana amukaakwe, nkabela wakaminta, wazyala Enoki. Alimwi wakayaka munzi, lino oyo munzi wakauulika izina lya-Enoki mbubonya mbuli izina lyamwaanakwe.