Search form

Matalikilo 4:2

2Alimwi wakazyala lwabili, wazyala munyina Abelo. Nkabela Abelo wakaba sikweembela imbelele, pele Kaini wakaba sikupanda nyika.