Search form

Matalikilo 4:22

22Alakwe Zila wakazyala Tubala-Kaini, ngonguwe iwakali kufula zibelesyo zyoonse zyamukuba azyabutale. Amucizi wa-Tubela-Kaini kali Naama.