Search form

Matalikilo 40:14

14Pele kwabota kulinguwe, wence kondiyeeya mebo akundifwida luzyalo, ukaambe makani aangu mumatwi aa-Farao akundigwisya omuno muŋanda.