Search form

Matalikilo 40:20

20Lino buzuba bwatatu nibwakaca, bwakali buzuba bwakuzyalwa kwa-­Farao, nkabela wakacitila balanda bakwe boonse ipobwe. Mpawo wakabusya mutwe wamukutausi mupati amujisi mupati akati kabalanda bakwe.