Search form

Matalikilo 40:5

5Elyo oyo sikukutaukila mwami wa-Egepita amujisi wakwe bakaleta ziloto. Boonse bobile bakalota, umwi aumwi ciloto cakwe, mubusiku bomwe. Ciloto cimwi acimwi kacijisi kupandulula kwaco.