Search form

Matalikilo 40:8

8Bakamuvwiila kuti, Twalota ziloto, alimwi taakwe uukonzya kuzipandulula. Josefa wakabaambila kuti, Sa teensi Leza uukonzya kupandulula! Amundilwiide.