Search form

Matalikilo 41

Josefa mbwaakapandulula ziloto zya-Farao

1Lino niyakamana myaka yobile iizwide, Farao wakalota. Muciloto cakwe kaimvwi kumbali lyalwizi. 2Nkabela omo mulwizi mwakazwa iŋombe impwizi zili musanu azibili. Zyakali kweebeka, amibili yazyo yakalineneede. Nkabela kazicela akati kamatete. 3Lino kusule lyazeezyo mwakazwa mulwizi azimwi zili musanu azibili. Zyakali zibi, amibili yazyo yakalikotede. Nkabela kaziimvwi kumbali lyazitaanzi kunkomwe yalwizi. 4Elyo iŋombe ezyo zili musanu azibili zibi zikotede zyakalya iŋombenyina zili musanu azibili izyakeebeka akuneneya. Mpawo Farao wakasinsimuka. 5Alimwi wakoona, walota lwabili, wabona makunka aamaila aali musanu aabili aasyuuka akuba lyomwe, alisikide, mabotu. 6Nkabela kusule lyayaayo kwakamena aamwi makunka aali musanu aabili, aapuputide, aajayidwe muuwo wakujwe. 7Lino makunka aapuputide akalya makunka aasikide mabotu. Mpawo Farao wakasinsimuka, wajana kuti nciloto. 8-Lino nibwakaca, moyo wakwe wakapenga, aboobo wakatuma, waita boonse bacape ba-Egepita abasongo boonse. Basike, Farao wakabalwiida ciloto cakwe, pele katakwe naba omwe iwakakonzya kucipandulula.

9Mpawo mupati wabakutausi wakaambila Farao kuti, Sunu ndaibaluka kubisya kwangu. 10-Ciindi eciya Farao naakakalalila balanda bakwe akutwaanga muntolongo muŋanda yasilutwe wabatabilizi, mebo amupati wabajisi, 11-twakalota ziloto toonse tobile mubusiku bomwe. Umwi aumwi wakalota ciloto cipandululwa bumbi. 12-Lino oko nkutwakabede kakuli umwi mulombe mu-Hebrayo, mulanda wasilutwe wabatabilizi. Ngonguwe wakatupandulwida ziloto zyesu akutwaambila umwi aumwi mbucaamba ciloto cakwe. 13-Nkabela makani akaba ncobeni mbubonya mbwaakatupandulwida. Mebo ndakaboozegwa mumilimo yangu pele mweenzuma wakaanzikwa.

14-Mpawo Farao wakatuma mulazyo wakwiita Josefa, nkabela bakafwambaana kumugwisya muntolongo, Naakamana kulinyoola akusama zimbi, wakeza kuli-Farao. 15-Elyo Farao wakaambila Josefa kuti, Ndalota ciloto, pele taakwe uukonzya kundipandulwida. Lino ndamvwa aanduwe kuti, wamvwa buyo ciloto, ulakonzya kucipandulula. 16-Mpawo Josefa wakavwiila Farao kuti, Teensi ndime pe, pele Leza nguuyoopandulwida Farao kabotu. 17Lino Farao wakaambila Josefa kuti, Muciloto cangu ndakaliimvwi ankomwe yalwizi. 18Omo mulwizi mwakazwa iŋombe impwizi zili musanu azibili, zineneede, zili aziwa zibotu, zyaakucela akati kamatete. 19Lino kusule lyazeezyo mwakazwa impwizi azimwi zili musanu azibili, zikotede, zili aziwa zibi, ziyuminide loko amibili yazyo. Nsikwe nendakabona iŋombe zibi zili boobu munyika yoonse ya-Egepita. 20Mpawo iŋombe zikotede zibi zyakalya iŋombe zitaanzi zili musanu azibili zineneede. 21Nekubaboobo zimane biyo kuzilya, teekwakazibwa kuti zyazilya pe, nkaambo ziwa zyezyo zyakacili zibi mbubonya mbozyakabede akutaanguna, Elyo ndakasinsimuka. 22Ndakalota ci lo to acimwi, ndabona makunka aamaila aali musanu aabili akuba lyomwe. Akalisikide, mabotu. 23Alimwi kusule lyayaayo kwakawayula makunka aali musanu aabili aapuseme, aaputide, aajayidwe amuuwo wakujwe. 24-Nkabela makunka aapuputide akalya makunka aali musanu aabili mabotu, Lino ndakalwiida bamucape, pele katakwe iwakakonzya kundipandulwida.

25-Mpawo Josefa wakaambila Farao kuti, Ciloto ca-Farao ncimwi buyo. Leza watondezya Farao ncayoocita. 26Iŋombe zili musanu azibili zibotu nkukuti myaka iili musanu aibili, aalo makunka aali musanu aabili nkukuti myaka iili musanu aibili, nkaambo ciloto ncimwi buyo. 27-Alimwi iŋombe zili musanu azibili zikotede zibi izyakasyaalila kuzwa nkukuti myaka iili musanu aibili, aalo makunka aali musanu aabili aapuputide aabijide kumuuwo wakujwe nkukuti myaka iili musanu aibili yanzala. 28Mbubonya mbundaambila Farao kale, Leza watondezya Farao ncayoocita. 29Kuyoosika myaka iili musanu aibili yaceo cipati munyika yoonse ya-Egepita, 30-elyo kusule lyayeeyo kuyoosika myaka iili musanu aibili yanzala; ceo coonse ciyoolubwa munyika ya-Egepira, nkaambo inzala iyoomanisya nyika. 31Ceo taci-kooyooyeeyegwa limbi munyika nkaambo kanzala iiyoosyaalila, nkaambo iyoobija loko. 32Alimwi ciloto mbucakaindululwa tobile kuli-Farao, nkukuti makani abambwa kuli-Leza, nkabela Leza ulafwambaana kwaacita. 33Nkaambo kako Farao alangaule muntu musongo uucenjede, amubike kuti aendelezye nyika ya-Egepita. 34Alimwi Farao abike basilutwe moonse munyika, kuti batole cipanzi casanu camicelo yanyika ya-Egepita mumyaka iili musanu aibili yaceo. 35Babungike zilyo zyoonse zyamyaka eyi mibotu iiti sike, balondole maila mumaanza aa-Farao kuti kube zilyo muminzi, babike kumbali. 36Zilyo ezyo ziyoobeda nyika ciyobozyo, ciligwe mumyaka iili musanu aibili yanzala iiyoosika kucisi ca-Egepita, kuti nyika itafwidilili kunzala.

Josefa mbwaakaba mweendelezi wa-Egepita

37Lino aya majwi akabota mumeso aa-Farao amu meso aabalanda bakwe boonse. 38-Nkabela Farao wakaambila balanda bakwe kuti, Sa cilakonzeka kujana muntu aumwi uli mbuli oyu uuli a-Muuya wa-Leza? 39Farao wakaambila Josefa kuti, Mbuli Leza mbwaakuzibya aya makani oonse, ncobeni taakwe musongo uucenjede mbuli nduwe. 40-Uyooendelezya iŋanda yangu abantu bangu boonse baleelede kulibamba mbubonya mboamba. Mubwami luzutu njooba mupati kwiinda nduwe. 41-Alimwi Farao wakaambila Josefa kuti, Bona! Ndakubika kuti ube mweendelezi wanyika yoonse ya-Egepita. 42-Mpawo Farao wakagwisya kanwenwe kakujanza lyakwe akukasamika ajanza lya-Josefa, alimwi wakamusamika zyakusama zyabuluba akubika munkonde wangolida munsingo yakwe. 43Nkabela wakamutansika munkalaki yabili njaakajisi, nkabela bakali koongolola kubusyu bwakwe kuti, Amukotame! Mbuboobo mbwaakamubika kuti aendelezye nyika yoonse ya-Egepita. 44Alimwi Farao wakaambila Josefa kuti, Ndime Farao. Ncobeni taakwe muntu uuyoonyampula ijanza lyakwe nanka kuulu kwakwe munyika yoonse ya-Egepita cita wazumina yebo. 45Nkabela Farao wakaulika Josefa izina lya-Zafenati-Panea, alimwi wakamupa Asenati mwana musimbi wa-Potifera mupaizi waku-Oni kuti amukwate. Aboobo Josefa wakali kuya bweendeenda munyika yoonse ya-Egepita,

46-Josefa kali amyaka iili makumi otatwe naakanjila mumilimo kuli-Farao mwami wa-Egepita. Elyo Josefa naakazwa kuli-Farao wakali kuya bweendeenda munyika yoonse ya-Egepita. 47Lino mumyaka iili musanu aibili yaceo nyika yakapa zilyo zinji loko. 48Nkabela wakabungika zilyo zyoonse zyamyaka iili musanu aibili yaceo munyika ya-Egepita, walondola zilyo muminzi. Kuminzi yoonse zilyo zyamyuunda iiengelede munzi wakazilondola mulinguwo. 49-Josefa wakalondola maila manji loko mbuli musenga wakunkomwe yalwizi, mane lumwi wakaleka kwaabala, nkaambo kaatacibaliki.

50-Lino mwaka wanzala nowatakaina kusika, Josefa wakazyalilwa bana bobile balombe mbaakamuzyalila Asenati mwana musimbi wa-Potifera mupaizi wa-Oni. 51Nkabela mwana mutaanzi Josefa wakamuulika izina lya-Manase, nkaambo wakati, Leza wandilubya mafwabi aangu oonse aluzubo loonse lwataata. 52Amwana wabili wakamuulika izina lya-Efraimu, nkaambo wakati, Leza wandizyazya munyika yakufwaba kwangu.

53Cibe ciindi, myaka iili musanu aibili yaceo camu nyika ya-Egepita yakamana, 54-amyaka iili musanu aibili yanzala yakatalika, mbubonya mbuli Josefa mbwaakaamba. Lino kakuli inzala muzisi zyoonse, pele munyika yoonse ya-Egepita kakuli zilyo. 55-Bantu boonse ba-Egepita nibakafwa inzala, bantu bakalilila zilyo kuli-Farao, nkabela Farao wakaambila baEgepita boonse kuti, Kamuya kuli-Josefa; kufumbwa ncaamba amucicite. 56-Elyo inzala niyakaba koonse koonse kunyika, Josefa wakajalula mavuko oonse, waabila ba-Egepita zilyo. Inzala yakakataazya loko munyika yaEgepita. 57-Alimwi bantu bakuzisi zyoonse bakasika ku-Egepita kuzoosunza kuli-Josefa, nkaambo inzala yakakomena munyika yoonse.