Search form

Matalikilo 41:14

14Mpawo Farao wakatuma mulazyo wakwiita Josefa, nkabela bakafwambaana kumugwisya muntolongo, Naakamana kulinyoola akusama zimbi, wakeza kuli-Farao.