Search form

Matalikilo 41:15

15Elyo Farao wakaambila Josefa kuti, Ndalota ciloto, pele taakwe uukonzya kundipandulwida. Lino ndamvwa aanduwe kuti, wamvwa buyo ciloto, ulakonzya kucipandulula.