Search form

Matalikilo 41:19

19Lino kusule lyazeezyo mwakazwa impwizi azimwi zili musanu azibili, zikotede, zili aziwa zibi, ziyuminide loko amibili yazyo. Nsikwe nendakabona iŋombe zibi zili boobu munyika yoonse ya-Egepita.