Search form

Matalikilo 41:24

24Nkabela makunka aapuputide akalya makunka aali musanu aabili mabotu, Lino ndakalwiida bamucape, pele katakwe iwakakonzya kundipandulwida.