Search form

Matalikilo 41:3

3Lino kusule lyazeezyo mwakazwa mulwizi azimwi zili musanu azibili. Zyakali zibi, amibili yazyo yakalikotede. Nkabela kaziimvwi kumbali lyazitaanzi kunkomwe yalwizi.