Search form

Matalikilo 41:32

32Alimwi ciloto mbucakaindululwa tobile kuli-Farao, nkukuti makani abambwa kuli-Leza, nkabela Leza ulafwambaana kwaacita.