Search form

Matalikilo 41:4

4Elyo iŋombe ezyo zili musanu azibili zibi zikotede zyakalya iŋombenyina zili musanu azibili izyakeebeka akuneneya. Mpawo Farao wakasinsimuka.