Search form

Matalikilo 41:42

42Mpawo Farao wakagwisya kanwenwe kakujanza lyakwe akukasamika ajanza lya-Josefa, alimwi wakamusamika zyakusama zyabuluba akubika munkonde wangolida munsingo yakwe.