Search form

Matalikilo 41:43

43Nkabela wakamutansika munkalaki yabili njaakajisi, nkabela bakali koongolola kubusyu bwakwe kuti, Amukotame! Mbuboobo mbwaakamubika kuti aendelezye nyika yoonse ya-Egepita.