Search form

Matalikilo 41:45

45Nkabela Farao wakaulika Josefa izina lya-Zafenati-Panea, alimwi wakamupa Asenati mwana musimbi wa-Potifera mupaizi waku-Oni kuti amukwate. Aboobo Josefa wakali kuya bweendeenda munyika yoonse ya-Egepita,