Search form

Matalikilo 41:48

48Nkabela wakabungika zilyo zyoonse zyamyaka iili musanu aibili yaceo munyika ya-Egepita, walondola zilyo muminzi. Kuminzi yoonse zilyo zyamyuunda iiengelede munzi wakazilondola mulinguwo.