Search form

Matalikilo 41:55

55Bantu boonse ba-Egepita nibakafwa inzala, bantu bakalilila zilyo kuli-Farao, nkabela Farao wakaambila baEgepita boonse kuti, Kamuya kuli-Josefa; kufumbwa ncaamba amucicite.