Search form

Matalikilo 42:1

Lweendo lutaanzi lwababunyina Josefa lwakusunza ku-Egepita

1Lino Jakobo naakamvwa kuti maila nkwaali ku-Egepita, Jakobo wakabuzya bana bakwe kuti, Ino nkaambonzi mulalangana buyo.