Search form

Matalikilo 42:19

19Na muli bantu baluleme, umwi munyoko wanu asyaale muntolongo yanu, pele nywebo kamuya, mutolele maanda aanu zilyo zyabusunzi.