Search form

Matalikilo 42:21

21Nkabela bakaamba umwi aumwi kumweenzinyina kuti, Ncobeni tulijisi mulandu mumakani aamwanike wesu, nkaambo twakabona kunyonyongana kwamoyo wakwe naakali kutukombelezya, nekubaboobo twakakaka kuswiilila: Nciceeco mapenzi aya ncaasikila kulindiswe.