Search form

Matalikilo 42:25

25Elyo Josefa wakalailila kuti inkomo zyabo zizuzigwe maila, amali aabo aboozegwe umwi aumwi munkomo yakwe, alimwi bapegwe bulilu bwakulya munzila. Lino kwakacitwa obo.