Search form

Matalikilo 42:33

33Elyo oyo muntu, mwami wacisi, wakatwaambila kuti, Mbuboobu mbunkonzya kuziba kuti muli balulami. Amusie munyoko umwi kulindime. Lino amutole zilyo zyakusunza kumaanda aanu, mwiinke.