Search form

Matalikilo 42:34

34Pele amundiletele munyoko muniini, aboobo njooziba kuti tamuli basimutambatamba, muli bantu baluleme, Mwaakucita obo, njoomuboozezya munyoko, nkabela muyookonzya kusambala munyika.