Search form

Matalikilo 42:38

38Pele wakati, Nel Mwanaangu takooyooinka anywebo, nkaambo mupati wakwe wakafwa, lino wasyaala alike. Na wasikilwa bubi mulweendo ndomutola, muyooselusya imvwi zyangu cabuusu mukabanda.